GLORIA IN EXCELSIS DEO AD 2023

Radując się wraz z niebem i ziemią z daru Bożego Narodzenia, życzymy głębokiego pokoju serca i niezachwianej nadziei, gdyż Bóg stał się jednym z nas i zamieszkał między nami – ofiarował nam w Chrystusie całe swe bogactwo, abyśmy to, co On przeżył i czynił, mogli przeżywać w Nim i aby On przeżywał to w nas                                    (por. KKK 519, 521).

Kapłani i Animatorzy RRN Diecezji Ełckiej